Privacyverklaring

1. Algemeen

De lokale besturen van de gemeente Balen, Dessel, Mol en Retie vinden de bescherming van uw privacy belangrijk bij de organisatie en dienstverlening van het vaccinatiecentrum. Daarom voert de organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jouw verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe deze lokale besturen omgaan met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de geldende privacywetgeving gerespecteerd worden, zijnde vanaf mei 2018 de Europese privacywet (ook genoemd GDPR of AVG ) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (30/07/2018).

Her vaccinatiecentrum verwerkt voor de uitvoering van de verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. U mag verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

In je contacten met het vaccinatiecentrum verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in de gevallen dat er geen wettelijk bepaling bestaat, wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wij gebruiken je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door ons aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen en verwijzen we naar de archiefselectielijsten beschikbaar bij het Rijksarchief.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

2. Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de lokale besturen Balen, Dessel, Mol en Retie specifiek voor de organisatie en dienstverlening van het vaccinatiecentrum . De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. De lokale besturen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

De ELZ Baldemore, die instaat voor de organisatie en dienstverlening van het vaccinatiecentrum, levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageren zij zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar vaccinatie@elzbaldemore.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden. De lokale besturen Balen, Dessel, Mol en Retie en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

De lokale besturen Balen, Dessel, Mol en Retie specifiek voor de organisatie en dienstverlening van het vaccinatiecentrum plaatsen ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Zij geven geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behouden zij zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden via vaccinatie@elzbaldemore.be.

Het recht wordt voorbehouden om links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

De lokale besturen Balen, Dessel, Mol en Retie specifiek voor de organisatie en dienstverlening van het vaccinatiecentrum verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je tenzij deze nodig zijn voor de aangeboden dienstverlening. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Zij verwerken de persoonsgegevens om de burger een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

6. Welke rechten heb jij?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (30/07/2018), verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door lokale besturen verwerkt worden.

Je hebt het recht ELZ Baldemore te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerken in het kader van de organisatie en dienstverlening van het vaccinatiecentrum. Zij zullen op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Zij stellen de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag een redelijke vergoeding worden aangerekend in het licht van de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan je verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal in ieder geval binnen vier weken gereageerd worden.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van de door je verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met vaccinatie@elzbaldemore.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit (commission@privacycommission.be) als je van mening bent dat het de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet worden nageleefd.

7. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur van Dessel behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

8. Beveiliging

De lokale besturen Balen, Dessel, Mol en Retie hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

9. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

10. Contactgegevens

Wij spannen ons in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid.

ELZ Baldemore - vaccinatie@elzbaldemore.be